Klasrooster Maart 2024: 3Eb, van 30-08-2021 t/m 05-09-2021 ( afdrukdatum 29-02-2024 )
3Eb10
1e uur2e uur3e uur4e uur5e uur6e uur7e uur8e uur
Maandag
NELLWLO
VERSSFRAC205
COURAFRAC205
 
3EbOV4 
ZZWBJCELE$EREApC030
CALLJELE$EREApC030
 
3Eb 
 ELE$EREApC030
CALLJELE$EREApC030
 
3Eb 
CALLJELE$EREApD110
CALLJELE$EREApD141
 
3Eb 
CALLJELE$EREApD110
CALLJELE$EREApD141
 
3Eb 
AMRINELE$SANB190S
ZZNAJCELE$SAND141
CALLJELE$SAND141
 
3Eb 
AMRINELE$SANB190S
ZZNAJCELE$SAND141
CALLJELE$SAND141
 
3Eb 
Dinsdag
CALLJELE$EREApD110
CALLJELE$EREApD141
 
3Eb 
CALLJELE$EREApD110
CALLJELE$EREApD141
 
3Eb 
VERGLNEDV124.
DHUYSNEDV124.
 
3EbOV4 
VANKIGODC205
PARANGODC205
 
3EbOV4 
GRUPEELE$VTD030
 
3Eb 
GRUPEELE$VTD030
 
3Eb 
HAMEYELE$EREAtC122
 
3Eb 
HAMEYELE$EREApC122
 
4TWEE 
Woensdag
BERNAENGV171.
VANKIMAVV171.
VANTIMAVV171.
 
3EbOV4 
NELLWLO
NOCOVMAVITB155
VANTIMAVITB155
 
3EbOV4 
    
Donderdag
VHOUSELE$EMC122
DHONJELE$EMC122
 
3EbOV4 
VHOUSELE$EMC122
DHONJELE$EMC122
 
3EbOV4 
ZZWBJCELE$EREApC030
CALLJELE$EREApC030
 
3Eb 
CALLJELE$EREApC030
DHONJELE$EREApC030
 
3Eb 
VERGLNEDC101.
DHUYSNEDC101.
 
3EbOV4 
PARMLNATB101.
VERMNNATB101.
 
3EbOV4 
VANKIGODV243.
PARANGODV243.
 
3EbOV4 
VERGLNEDV221.
DHUYSNEDV221.
 
3EbOV4 
Vrijdag
CALLJELE$EREApC030
DHONJELE$EREApC030
 
3Eb 
CALLJELE$EREApC030
DHONJELE$EREApC030
 
3Eb 
VHOUSELE$EMC122
DHONJELE$EMC122
 
3EbOV4 
VHOUSELE$EMC122
VHOUSELE$CADTV241.
VERKOELE$CADTV241.
 
3EbOV4 
VHOUSELE$CADTV241.
VERKOELE$CADTV241.
 
3EbOV4 
DSCHBWISC205
DEJASWISC205
 
3EbOV4 
VANKIMAVC205
VANTIMAVC205
 
3EbOV4 
[Vorige periode]Overzichtspagina[Volgende periode]