Onze school

U bent hier

 

Het dagelijks beleid van VTI en VTI 2 is in handen van een directieteam dat op zeer regelmatige tijdstippen overleg pleegt. Daarnaast is maandelijks een campusoverleg met de collega’s van VIBSO (het buitengewoon onderwijs) en CVO Miras (het volwassenonderwijs)

Het team van VTI-VTI2 bestaat uit Rik Desmet, Joachim Archie, Filip Vanhauwaert en Luc Dekiere.

Door formeel en informeel overleg probeert het team te komen tot consensus om zo, vanuit een gezamenlijk standpunt, het beleid van de school verder uit te tekenen. Een permanente kwaliteitszorg is voor het team onontbeerlijk voor het bieden van goed onderwijs.

Daarom formuleert het team elk jaar een aantal directiedoelstellingen:

Het referentiekader onderwijskwaliteit integreren binnen ons eigen kwaliteitssysteem.

Het nieuwe referentiekader onderwijskwaliteit biedt opportuniteiten om binnen ons eigen kwaliteitssysteem kritisch te reflecteren over hoe we onze kerntaak: ‘De ontwikkeling van de lerende stimuleren’ vorm geven. Met de oprichting van een Q-team willen we het schoolteam informeren en sensibiliseren over het referentiekader OK. Daarnaast willen we de vakgroepen en afdelingen stimuleren om de doelen uit het ROK om te zetten in heel concrete acties.

Gelijkstromen van de pedagogische aanpak over de afdelingen en vakgroepen heen.

Vakgroepen algemene vakken

Kwalitatief onderwijs begint bij een sterke inhoudelijke samenhang. Om dit te realiseren in de algemene vakken zetten we in op de stroomlijning van de werking van de verschillende vakgroepen. Op die manier streven we naar een kwaliteitsvolle realisatie van leerdoelen zowel binnen als over de leerjaren heen.

Harmonisering pedagogische aankan afdelingen

Betekenisvol leren vanuit een goede STEM-didactiek kenmerkt zich door een projectmatige aanpak over de afdelingen heen. Door de aanstelling van één coördinerende TA en de oprichting van een overkoepelende vakgroep mechanica-elektriciteit wordt dit ook binnen het organisatiemodel geïntegreerd.

Uitbouw van een permanent en pedagogisch onderbouwde aanpak van leerlingen met ernstig en frequent probleemgedrag.

Opvoeding is vaak een zaak van veel geduld tonen en kansen geven maar ook van duidelijkheid creëren en grenzen stellen. Het VTI heeft een sterk uitgebouwd zorgsysteem waarbij we leerlingen in de eerste plaats willen ondersteunen en begeleiden. Voor een klein aantal leerlingen botsen we op de grenzen van wat binnen onze school haalbaar is. Om ook dan nog schooluitval en uitsluiting te vermijden willen we in samenwerking met onze partners een ruimer time-out, intern of extern, mee uitbouwen.

Het optimaliseren van een de communicatie rond leven en leren.

De overstap van een papieren naar een digitale vorm van registratie en communicatie werd vorig schooljaar ingezet. Dit jaar willen we hier verder op inzetten door het schoolteam vorming aan te bieden voor het werken met het digitale puntenboek en de communicatie via het leerlingvolgsysteem. Naast de vorm willen we ook aandacht besteden aan de inhoud van de boodschap.

Stiptheid in onze organisatie in de breedste zin van het woord.

Het goed gebruik van de lestijd begint bij een stipte houding elke dag opnieuw. We willen onze leerlingen deze attitude bijbrengen en verwachten van onze leerkrachten een voorbeeldfunctie. We willen het team hiervoor in de eerste plaats sensibiliseren maar willen ook toezien op de naleving van onze afspraken.

Implementeren van nieuwe leer- en onderwijsvormen.

Het VTI wil samen met haar partner VIBSO het voortouw nemen in inclusief onderwijs. Binnen het T9OV4 project willen we leerlingen met autismespectrumstoornis volwaardig laten participeren in het gewoon onderwijs. Dit brengt belangrijke organisatorische consequenties met zich mee en vraagt een doorgedreven vorming voor het schoolteam. Daarnaast wordt het duaal leren uitgerold voor 7BE waarbij een intense samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven centraal staat. We implementeren verder het surface-project waarbij een aantal leerkrachten hun tablet inzetten bij verschillende didactische werkvormen in de office 365 omgeving.

De afdelingen vertalen en verfijnen deze doelstellingen in werk- en aandachtspunten per afdeling. Op deze manier stroomt het kwaliteitsdenken door in onze school.

Het directieteam van VTI & VTI2